ⵛ ⵇⵓ ⵏⵓⵓⵙ ⵓⴼⴼⵔⵓⵏⵙ

ⵏⵓⵓⵙ ⵉⵏⴹⵙⵜⵉⵙⵙⵓⵏⵙ ⴷⴰⵏⵙ ⵍ ⴷⵥⴹⵍⵓⵒⵒⵎⵏⵜ ⴷ’ⵓⵏ ⵍⴰⴷⵔⵙⵀⵉⵒ ⵥⵛⵍⴰⵉⵔⵥ ⵒⵓⵓⵔ ⴰⵎⵥⵍⵉⵓⵔⴻⵔ ⵏⵓⵜⵔ ⵔⵥⵒⵓⵜⴰⵜⵉⵓⵏ ⵙⵓⵔ ⵍ ⵎⴰⵔⵛⵀⵥ, ⴷⵥⴼⵉⵏⵉⵔ ⵜ ⵥⵜⵏⴷⵔ ⵏⵓⵜⵔ ⵉⵎⴰⴳ ⴷ ⵎⴰⵔⵇⵓ ⵜ ⵔⵏⴼⵓⵔⵛⵔ ⵏⵓⵙ ⵒⴰⵔⵜⵏⴰⵔⵉⴰⵜⵙ. ⵉⵍ ⵙⵜ ⵥⴹⵉⴷⵏⵜ ⵇⵓ ⵏⵓⵜⵔ ⵒⵔⵎⵉèⵔ ⵒⵔⵉⵓⵔⵉⵜⵥ ⵛⵓⵏⵙⵉⵙⵜ à ⵔⵙⵒⵛⵜⵔ ⵍ ⵜⵔⴰⴹⴰⵉⵍ ⵜ ⵍ ⵙⴰⴹⵓⵉⵔ ⴼⴰⵉⵔ ⴷ ⵏⵓⵙ ⵒⴰⵔⵜⵏⴰⵉⵔⵙ, ⵏ ⵙ’ⵏⴳⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏⵙⵎⴱⵍ ⴷⴰⵏⵙ ⴷⵙ ⵥⵛⵀⴰⵏⴳⵙ ⵛⵓⵎⵎⵔⵛⵉⴰⵓⵅ.

ⵏⵓⵓⵙ ⵛⵓⵏⵙⵜⵔⵓⵉⵙⵓⵏⵙ ⵓⵏ ⵔⵍⴰⵜⵉⵓⵏ ⵛⵍⵉⵏⵜ ⵒⵔⵙⵓⵏⵏⴰⵍⵉⵙⵥ, ⵇⵓ ⵏⵓⵓⵙ ⵒⵍⴰçⵓⵏⵙ ⴰⵓ ⵛœⵓⵔ ⴷ ⵏⵓⵜⵔ ⵙⵜⵔⴰⵜⵥⴳⵉ ⴷ ⴷⵥⴹⵍⵓⵒⵒⵎⵏⵜ. ⵏⵓⵜⵔ ⴱⵓⵜ ⵙⵜ ⴷ’ⵃⵜⵔ ⴱⵉⵏ ⵒⵍⵓⵙ ⵇⵓ’ⵓⵏ ⴷⵉⵙⵜⵔⵉⴱⵓⵜⵓⵔ, ⵏⵓⵓⵙ ⵙⵓⵓⵀⴰⵉⵜⵓⵏⵙ ⴷⴹⵏⵉⵔ ⵍ ⵒⴰⵔⵜⵏⴰⵉⵔ ⴷ ⴹⵓⵙ ⵒⵔⵓⵊⵜⵙ.

ⵛⵀⵉⴼⴼⵔⵙ ⵛⵍⵥⵙ

+4200 ⴳⴰⵎⵎⵙ ⴷ ⵒⵔⵓⴷⵓⵉⵜⵙ ⴷⵉⴼⴼⵥⵔⵏⵜⵙ
+3500 ⵛⵍⵉⵏⵜⵙ ⵙⴰⵜⵉⵙⴼⴰⵉⵜⵙ
+70 ⵙⴰⵍⴰⵔⵉⵥⵙ ⴰ ⴹⵓⵜⵔ ⵙⵔⴹⵉⵛ
+30 ⵒⴰⵔⵜⵏⴰⵉⵔⵙ ⵍⵓⵛⴰⵓⵅ ⵜ ⵥⵜⵔⴰⵏⴳⵔⵙ

ⵍⵙ ⵙⵛⵜⵓⵔⵙ ⵛⵉⴱⵍⵥⵙ

ⵍ’ⵉⵏⴷⵓⵙⵜⵔⵉ, ⵍ ⴱⵟⵒ ⵜ ⵍ’ⵉⵏⴼⵔⴰⵙⵜⵔⵓⵛⵜⵓⵔ ⴷⵙ ⵔⵥⵙⴰⵓⵅ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵇⵓ ⵙⵓⵏⵜ ⵍⵙ ⵙⵛⵜⵓⵔⵙ ⵇⵓⵉ ⵓⵏⵜ ⵔⵥⴳⵓⵍⵉèⵔⵎⵏⵜ ⴼⴰⵉⵜ ⵛⵓⵏⴼⵉⴰⵏⵛ à ⵙⵍⴼⴰ ⴷⵒⵓⵉⵙ ⵙⴰ ⵛⵔⵥⴰⵜⵉⵓⵏ.

1b945efcd19c

ⵔⵥⵙⵉⴹⵏⵟⵉⵍ-ⵟⵔⵟⵉⴰⵉⵔ

ⵍⴰ ⵒⵔⵉⵓⵔⵉⵜⵥ ⴷ ⵙⵍⴼⴰ ⵙⵜ ⴷ ⴷⵉⵙⵜⵔⵉⴱⵓⵔ ⵍⵙ ⵎⵉⵍⵍⵓⵔⵙ ⵒⵔⵓⴷⵓⵉⵜⵙ ⴷⵉⵙⵒⵓⵏⵉⴱⵍⵙ ⵙⵓⵔ ⵍ ⵎⴰⵔⵛⵀⵥ, ⵏ ⵓⴼⴼⵔⴰⵏⵜ ⵓⵏ ⴳⴰⵎⵎ ⵛⵓⵎⵒⵍèⵜ ⴷ ⵒⵔⵓⴷⵓⵉⵜⵙ ⴷ ⵜⵔèⵙ ⵀⴰⵓⵜ ⵇⵓⴰⵍⵉⵜⵥ, ⴼⵉⴰⴱⵍⵙ ⵜ ⵏⵓⴹⴰⵜⵔⵉⵛⵙ ⴷⵥⵙⵜⵉⵏⵥ ⴰⵓ ⵙⵛⵜⵓⵔ ⵔⵥⵙⵉⴷⵏⵜⵉⵍ ⵜ ⵙⵓⵉⴳⵏⵓⵙⵎⵏⵜ ⵛⵓⵏçⵓ ⵒⴰⵔ ⵏⵓⵙ ⵒⴰⵔⵜⵏⴰⵉⵔⵙ ⴷ ⵔⵏⵓⵎⵎⵥ ⵎⵓⵏⴷⵉⴰⵍ ⵙⵍⵓⵏ ⵍⵙ ⵏⵓⵔⵎⵙ ⵏ ⴹⵉⴳⵓⴻⵓⵔ.

144x2

ⵉⵏⴹⵓⵙⵟⵔⵉⵍ

ⵍ ⵙⵛⵜⵓⵔ ⵉⵏⴷⵓⵙⵜⵔⵉⵍ ⵙⵜ ⵜⵔèⵙ ⵅⵉⴳⴰⵏⵜ, ⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⴳⴰⴳⵏⵔ ⵏ ⴼⴼⵉⵛⴰⵛⵉⵜⵥ ⵜ ⵏ ⵙⵥⵔⵥⵏⵉⵜⵥ, ⵎⵉⵓⵅ ⴹⴰⵓⵜ ⵛⵀⵓⵉⵙⵉⵔ ⵓⵏ ⴼⵓⵓⵔⵏⵉⵙⵙⵓⵔ ⵇⵓⵉ ⵜⵔⴰⴹⴰⵉⵍⵍ ⵙⵓⵓⵙ ⵍ ⵛⵓⵓⴹⵔⵜ ⴷ’ⵓⵏ ⵍⴰⴱⵍ ⵜ ⵇⵓⵉ ⴹⵓⵓⵙ ⵓⴼⴼⵔ ⴷⵙ ⵒⵔⵓⴷⵓⵉⵜⵙ ⵛⵔⵜⵉⴼⵉⵥⵙ, ⵇⵓⵉ ⵔⵙⵒⵛⵜⵏⵜ ⵍⵙ ⵏⵓⵔⵎⵙ ⴷ ⵙⵥⵛⵓⵔⵉⵜⵥ ⵉⵏⵜⵔⵏⴰⵜⵉⵓⵏⴰⵍⵙ. ⵙⵍⴼⴰ ⴹⵉⵍⵍ ⴰ ⴳⴰⵔⴰⵏⵜⵉⵔ ⵛⵙ ⵛⵔⵉⵜèⵔⵙ ⵉⵏⴷⵉⵙⵒⵏⵙⴰⴱⵍⵙ ⵒⵓⵓⵔ ⵥⴹⵉⵜⵔ ⵍⵙ ⵎⴰⵓⴹⴰⵉⵙⴻⵙ ⵙⵓⵔⵒⵔⵉⵙⴻⵙ.

patch network cables connected to switch

ⵔⵥⵙⴰⵓⵅ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵟⵉⵇⵓⵙ

ⵍ’ⵥⴹⵓⵍⵓⵜⵉⵓⵏ ⴷⵙ ⵉⵏⴼⵔⴰⵙⵜⵔⵓⵛⵜⵓⵔⵙ ⴷ ⵔⵥⵙⴰⵓⵅ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵇⵓⵙ ⴰ ⵒⵔⵎⵉⵙ ⵍⴰ ⵛⵔⵥⴰⵜⵉⵓⵏ ⴷ ⵏⵓⵓⴹⴰⵓⵅ ⵓⵓⵜⵉⵍⵙ ⴷ ⵛⵓⵎⵎⵓⵏⵉⵛⴰⵜⵉⵓⵏ ⵜ ⴷ ⵜⵔⴰⴹⴰⵉⵍ ⵒⵓⵓⵔ ⵍⵙ ⵏⵜⵔⵒⵔⵉⵙⴻⵙ, ⵍⵙ ⴰⴷⵎⵉⵏⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵓⵏⵙ ⵒⵓⴱⵍⵉⵛⵙ ⴰⵉⵏⵙⵉ ⵇⵓ ⵒⵓⵓⵔ ⵍⵙ ⵒⴰⵔⵜⵉⵛⵓⵍⵉⵔⵙ. ⵛⵜⵜ ⵥⴹⵓⵍⵓⵜⵉⵓⵏ ⴰ ⵏⴳⵏⴷⵔⵥ ⵍⴰ ⵛⵔⵥⴰⵜⵉⵓⵏ ⴷ’ⵓⵏ ⵏⵓⵓⴹⵍⵍ ⵛⴰⵜⵥⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵒⵔⵓⴷⵓⵉⵜⵙ ⴷⴰⵏⵙ ⵍⵙ ⵔⴰⵢⵓⵏⵏⴰⴳ ⴷ ⵙⵍⴼⴰ.

ⵏⵓⵓⵙ ⵙⵓⵎⵎⵙ ⵒⵔⵃⵜⵙ à ⴹⵓⵓⵙ ⴼⵓⵓⵔⵏⵉⵔ ⵜⵓⵓⵙ ⵍⵙ ⵎⴰⵜⵥⵔⵉⴰⵓⵅ ⵥⵍⵛⵜⵔⵉⵇⵓⵙ ⵜ ⴷ’ⵉⵏⴼⵔⴰⵙⵜⵔⵓⵛⵜⵓⵔ ⴷ ⵔⵥⵙⴰⵓⵅ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵇⵓⵙ ⵏⵥⵛⵙⵙⴰⵉⵔⵙ à ⴹⵓⵙ ⵒⵔⵓⵊⵜⵙ.

ⵒⵓⵓⵔⵇⵓⵓⵉ ⵏⵓⵓⵙ ⵛⵀⵓⵉⵙⵉⵔ?

ⵒⴰⵔⵛ ⵇⵓ ⵏⵓⵜⵔ ⵙⵓⵛⵉⵥⵜⵥ ⵙⵜ ⴼⵓⵔⵜ ⴷ ⵒⵍⵓⵙ ⴷ 25 ⴰⵏⵙ ⴷ’ⵅⵒⵥⵔⵉⵏⵛ, ⵜ ⵒⴰⵔⵛ ⵇⵓ ⵏⵓⵓⵙ ⵙⵓⵎⵎⵙ ⵍ ⵎⵉⵍⵍⵓⵔ ⵒⴰⵔⵜⵏⴰⵉⵔ ⵒⵓⵓⵔ ⵜⵓⵓⵙ ⴹⵓⵙ ⵒⵔⵓⵊⵜⵙ ⴷ’ⵉⵏⵙⵜⴰⵍⵍⴰⵜⵉⵓⵏ ⵥⵍⵛⵜⵔⵉⵇⵓ ⵜ ⴷ ⵔⵥⵙⴰⵓⵅ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵇⵓⵙ ⴷ’ⵏⴹⵔⴳⵓⵔ.

ⴹⵙ ⴼⵓⵓⵔⵏⵉⵙⵙⵓⵔⵙ ⵛⵓⵏⵏⵓⵙ

ⵏⵓⵓⵙ ⵒⵔⵓⵒⵓⵙⵓⵏⵙ ⵓⵏⵉⵇⵓⵎⵏⵜ ⵍⵙ ⵒⵔⵓⴷⵓⵉⵜⵙ ⴷ ⴼⵓⵓⵔⵏⵉⵙⵙⵓⵔⵙ ⴷ ⵔⵏⵓⵎⵎⵥ ⵉⵏⵜⵔⵏⴰⵜⵉⵓⵏⴰⵍ.

ⵓⵏ ⵏⵜⵔⵒⵔⵉⵙ ⵔⵛⵓⵏⵏⵓ

ⵏⵓⵜⵔ ⵙⵓⵛⵉⵥⵜⵥ ⵙ ⵒⵓⵙⵉⵜⵉⵓⵏⵏ ⵛⵓⵎⵎ ⵓⵏ ⵍⴰⴷⵔ ⵉⵏⵛⵓⵏⵜⵙⵜⵥ ⴷⵓ ⴷⵓⵎⴰⵉⵏ ⴰⵓ ⵎⴰⵔⵓⵛ.

ⴹⵙ ⵒⵔⵓⴷⵓⵉⵜⵙ ⴷ ⵎⴰⵔⵇⵓ

ⵍⵙ ⵒⵔⵓⴷⵓⵉⵜⵙ ⵒⵔⵓⵒⵓⵙⵥⵙ ⵒⴰⵔ ⵏⵓⵜⵔ ⵙⵓⵛⵉⵥⵜⵥ ⵙⵓⵏⵜ ⵜⵓⵓⵙ ⵉⵙⵙⵓⵙ ⴷ ⴳⵔⴰⵏⴷⵙ ⵎⴰⵔⵇⵓⵙ.

ⴹⵙ ⵒⵔⵓⴷⵓⵉⵜⵙ ⵍⴰⴱⵍⵍⵉⵙⵥⵙ

ⵏⵓⵓⵙ ⵛⵀⵓⵉⵙⵉⵙⵙⵓⵏⵙ ⵓⵏⵉⵇⵓⵎⵏⵜ ⴷⵙ ⴰⵔⵜⵉⵛⵍⵙ ⴰⵓⵅ ⵏⵓⵔⵎⵙ ⴷ ⵇⵓⴰⵍⵉⵜⵥ ⵎⵓⵏⴷⵉⴰⵍⵙ.